Miljøfyrtårn

Rørleggerhuset har blitt Miljøfyrtårn-bedrift

Rørleggerhuset har lenge jobbet miljøbevisst og bærekraftig. Nå er vi blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, noe vi selvsagt er svært stolte over.

Alle næringer må ta miljøutfordringene på alvor og bidrar til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi i Rørleggerhuset ønsker å bidra.

Vi forplikter oss med dette til å minimere miljøbelastninger knyttet til virksomheten vår så mye som mulig, og til å jobbe kontinuerlig for å gjøre miljøfokus til en naturlig og viktig del av bedriftskulturen.

Hva betyr dette for deg som kunde

Gjennom sertifiseringen blir alle som jobber i Rørleggerhuset lært opp til å jobbe systematisk med miljøtiltak gjennom arbeidsdagen. I tillegg kan du være trygg på at vi har strenge rutiner for avfallshåndtering og gjenvinning. Et av kravene for å bli Miljøfyrtårn er at vi bruker et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet.

Det er mange krav som skal oppfylles for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøsertifiseringen bidrar til å gi oss den riktige og nødvendige miljødokumentasjonen flere av våre eksisterende og potensielle samarbeidspartnere ønsker og krever. På denne måten møter vi samarbeidspartneres og kunders forventninger til etikk, bærekraft og ansvarlighet.

Miljøpolicy og -rapporter

Et av kriteriene er at vi skal ha en miljøpolicy, og at vi skal ha konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet.

Vår miljøpolicy bygger på tre pilarer, basert på FNs bærekraftsmål

Rørleggerhuset sin miljøpolicy

Rørleggerhuset AS sitt miljøarbeid har mål om å redusere CO2 avtrykket, øke materielleffektiviteten og fase ut miljø- og helsefarlige stoffer. Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraftige praksiser i vår virksomhet. Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved våre prosjekter. Vi arbeider langsiktig med å forebygge negativ miljøpåvirkning, effektivisere energiforbruket og beskytte miljøet.

For å nå dette skal vi:

 • Overholde alle relevante miljølover og forskrifter.
 • Implementere og opprettholde et miljøstyringssystem for å overvåke og forbedre vår miljøprestasjon.
 • Minimere avfall og ressursforbruk gjennom effektiv bruk av materialer og energi, samt resirkulering og gjenbruk.
 • Samarbeide med miljøsertifiserte leverandører og promotere miljøvennlige produkter og tjenester.
 • Engasjere og opplære våre ansatte i miljøbevissthet og -praksis.
 • Kommunisere vår miljøprestasjon og tiltak til interessenter og bidra til å øke miljøbevisstheten i samfunnet.

Vi arbeider systematisk med bærekraft og samfunnsansvar innenfor FN’s bærekraftsmål:

 • 3 God helse og livskvalitet
 • 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
 • 17 Samarbeid for å nå målene

Dette arbeidet er viktig for vår virksomhet da det bidrar til å skape verdier og gjør Rørleggerhuset mer bærekraftig.

Hos oss skal alle ha kunnskap om både miljøkonsekvenser og bærekraftige løsninger. Vi skal utfordre oss selv, våre kunder og leverandører til å ta bærekraftige valg. Vi skal sørge for at alle elementer og aktører leverer i samsvar med vår miljøpolicy, med hensikt å skape verdier for våre kunder og vårt samfunn.

For å sikre gode miljøresultater jobber vi mot konkrete og tydelige mål. Gjennom vår årlige vesentlighetsanalyse identifiserer vi virksomhetens vesentlige miljøpåvirkninger som danner grunnlag for våre målsettinger. Målene er knyttet opp til områder der Rørleggerhuset har større potensial til å redusere den negative miljøbelastningen.

FNs mål for bærekraftig utvikling

Vi jobber kontinuerlig med å ivareta og forbedre forhold og aktiviteter knyttet til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vi imøtekommer alle myndighetskrav og interne fastsatte HMS-krav med et spesielt fokus på tre av FNs bærekraftsmål.

Vi tar vare på våre medarbeidere både fysisk og psykisk. Vi har et sunt og inkluderende miljø og legger stor vekt på høy trivselsfaktor for den enkelte ansatte. I Rørleggerhuset har vi en flat og dynamisk organisasjon og våre miljøbevisste ansatte skire at vår virksomhet følger Miljøfyrtårnets krav til bærekraft. Vi har et sterkt samhold med stort fokus på sosial involvering gjennom et årshjul av ulike samlinger og aktiviteter.

 God helse og livskvalitet

 • Redusere sykefravær
 • Bevare og styrke kulturen
 • Styrke involvering og inkludering av alle ansatte

Vi sikrer bærekraftig forbruk og produksjon med minst mulig CO2-avtrykk og miljøkonsekvenser, gjennom interne arbeidsprosesser og bruk av sertifiserte miljøverktøy. Vi gjør vårt ytterste for at våre leveranser skal ha minst mulig CO2-avtrykk og miljøkonsekvenser for øvrig, blant annet gjennom å påvirke våre kunder og leverandører.

Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Implementere og opprettholde et miljøstyringssystem for å overvåke og forbedre vår miljøprestasjon.
 • Øke forståelsen og kunnskapen blant våre ansatte om hva dette innebærer for den enkeltes rolle og ansvarsområde
 • Innen 2028 sørge for at bilparken vår er minimum 50 % elektrifisert

Vi skal sammen med alle våre kunder, leverandører og bransjen for øvrig utvikle og øke bruken av virkemidler som er nødvendig for å en bærekraftig utvikling. Slik sørger vi for at vi i felleskap tar et samfunnsansvar om å redusere vårt klimaavtrykk. Dette gjøres blant annet gjennom ulike møteplasser og samtaler der målet er å sammen ta forpliktende beslutninger for å nå Norges mål om 50% reduksjon i klimaavtrykk innen 2030.

Samarbeid for å nå målene

 • Ta initiativ til samtaler med ulike aktører i bransjen
 • Øke tilstedeværelsen på aktuelle bransje- og nettverkarenaer der Miljø og Bærekraft er på agendaen

Miljørapport: Les vår årlige innrapportering her

Miljørapporten for 2024 gir innsikt i hvordan vi i Rørleggerhuset følger opp våre miljømål.

Sentralt godkjent

Godkjent for ansvarsrett

Mesterbrev

Mestermerket

Byggebransjens våtromsnorm

Godkjent våtromsbedrift

Startbank

Leverandørregister for bygg og anlegg

Godkjent lærebedrift

Godkjent lærebedrift

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifisert

Velger du en mesterbedrift som oss - får du garantert solid fagkompetanse

Døgnservice